ANBI

Publicatie gegevens CAMA Gemeente Amstelveen i.v.m. ANBI

A. Algemene gegevens
Naam:
CAMA Gemeente Amstelveen
De CAMA Gemeente Amstelveen is aangesloten bij de Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten Nederland (ABC Gemeenten Nederland)

RSIN: 806710640

Contactgegevens:
CAMA Gemeente Amstelveen, Praam 170, 1186 TM Amstelveen, tel. 020 – 4417696, secretariaat@cama-amstelveen.nl.

B. Samenstelling bestuur
* 4 oudsten, waaronder een oudste-predikant.
* 1 diaken

C. Doelstelling en visie
De gemeente stelt zich ten doel:
a. het Evangelie te verkondigen overeenkomstig het bevel van de Here Jezus Christus (Mattheus 28 : 9);
b. ongelovigen op te roepen zich te bekeren tot God en zich daarna op grond van hun geloof in Christus te laten dopen door onderdompeling en deel te nemen aan het gemeenteleven overeenkomstig Handelingen 2 : 42;
c. de gelovigen op te bouwen in het geloof en toe te rusten tot dienstbetoon en hen aan te sporen Christus bekend te maken;
d. in diaconale en pastorale nood te voorzien;
e. in haar eigen financiële behoeften te voorzien (art. 3 Statuten CAMA Gemeente Amstelveen).

D. Beleidsplan
Het beleid van de CAMA Gemeente Amstelveen is neergelegd is het realiseren van de hiervoor onder C genoemde doelstelling, zoals die in art. 3 van de Statuten van de gemeente is opgenomen, via de beleidsplannen die voor de diverse bedieningen zijn ontwikkeld.
Het door de CAMA Gemeente Amstelveen te voeren beleid, zoals hiervoor is geformuleerd vindt plaats in verbondenheid met de doelstelling, zoals die door ABC Gemeenten is geformuleerd in art. 3 van de Statuten van ABC Gemeenten.

E. Beloningsbeleid
De CAMA Gemeente Amstelveen heeft 1 betaalde werker, namelijk de predikant-voorganger. Hij krijgt een beloning volgens het functie-classificatie-systeem van ABC Gemeenten. Het salaris wordt jaarlijks geïndexeerd.  

F. Verslag activiteiten
De CAMA Gemeente Amstelveen heeft over het jaar 2016 activiteiten ontwikkeld, die dienstbaar waren om de doelstelling zoals neergelegd in de statuten van de CAMA Gemeente Amstelveen. Deze werd gerealiseerd en inhoud gegeven in de geformuleerde missie en visie van de gemeente. Ook werden activiteiten ontwikkeld voor de realisatie van de doelen geformuleerd in de verschillende beleidsplannen van de afzonderlijke bedieningen. 

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. In de kolom begroting in het overzicht onder ‘Staat van baten en lasten met toelichting’ is dit cijfermatig in beeld gebracht.

F. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Het boekjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus

  2016/2017
  werkelijk   begroot
       
Inkomsten 68.451   71.850
       
Uitgaven      
– predikant/sprekers 46.661 65% 47.500
– huur KKC 12.785 18% 14.000
– overig 12.360 17% 14.650
Totale uitgaven 71.806 100% 76.150
       
Resultaat -3.355   -4.300

Aantal leden op 1 maart 2017: 57